"Kto czyta książki, żyje podwójnie" – Umberto Eco

Czytać nie tylko książki…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 5 lutego 2010

Sprawozdanie

Sprawozdanie jest tekstem informacyjnym o charakterze racji uczestnika wydarzenia.

Sprawozdanie ma bardzo podobną formę do protokołu i bardzo często jest z tego tytułu z nim mylone. Uczestnik wydarzenia sporządza sprawozdanie, aby przybliżyć nieobecnym w danej sytuacji, właściwy przebieg zdarzeń i harmonogram. Poza tym sprawozdanie może ujmować okoliczności poboczne, które są niejako tłem do głównego wydarzenia. W wypowiedzi tego typu także występują szczegóły zdarzenia, ale są one traktowane w ujęciu całościowym. Sprawozdanie jest oficjalnym dokumentem, który przeprowadza się w różnego rodzaju instytucjach i urzędach. W znaleźności od opisywanych wydarzeń, sprawozdanie może mieć kilka form. W sytuacjach urzędowych – nazywa się sprawozdaniem protokołem, kiedy chcemy zrelacjonować wycieczkę, jakieś przeżycia, wówczas jest to forma reportażu. W sytuacji gdy opisujemy wydarzenie kulturalne, filmy, książki – wówczas jest to wypowiedź na pograniczu recenzji. Oprócz tego typu pogranicznych sprawozdań, wyróżniamy także sprawozdania informacyjne i analityczne. A obydwóch przypadkach mamy odczynienia z opiniami, ocenami, komentarzami na temat sprawozdawanego wydarzenia. Gatunek, jakim jest sprawozdanie wymaga od piszącego precyzji i konwencjonalnej kompozycji wypowiedzi. Sztukas pisana tego typu wypowiedzi wiąże się nie tylko z umiejętnością opanowania reguł konstrukcji pisania tekst, ale także z wykształceniem w sobie nawyku nieustannego obserwowania otaczającej rzeczywistości.

Życiorys

Życiorys jest rodzajem wypowiedzi przedstawiającej biografię konkretnej osoby.

Życiorys narracyjny był kiedyś bardzo popularnym dokumentem. Dziś powoli odchodzi w zapomnienie. Jego bardziej nowoczesna forma to CV. Curriculum Vitae jest formą wypunktowaną i uporządkowaną, dzięki czemu szybciej można znaleźć potrzebne informacje. Życiorys pisany jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej i zawiera najbardziej wyeksponowane wydarzenia z życia. Ważna w nim jest także chronologia. W dokumencie zawiera się informacje dotyczące wykształcenia, umiejętności, doświadczenia. Podstawową informacją są dane osobowe, które w dobie globalnego postępu, powinny zawierać adres poczty elektronicznej – mail. W życiorysie nienależny umieszczać informacji uznanych za osobiste i intymne. Chodzi między innymi o poglądy polityczne, stan majątkowy, rodzinny czy wyznanie. Ludzie szukający pracy robią wielki błąd podczas tworzenia życiorysu. Piszą jeden, ogólny model i rozsyłają go do wszystkich pracodawców niemalże hurtowo. A przecież każda firma i każdy pracodawca wymaga trochę innych kwalifikacji na dane stanowisko, dlatego najlepszym wyjściem jest pisania CV odpowiedniego do konkretnej oferty. W każdej pracy trzeba pochwalić się innymi atutami, wysłanie tego samego dokumentu, jako odpowiedzi na zgoła odmienną oferty pracy jest nieprofesjonalne i  bardzo często na samym początku dyskredytuje naszą kandydaturę.

Tagi: , , , , ,

Ciężko czytać…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 14 stycznia 2010

Protokół

Protokół to wypowiedź, która w swej okazałości bliski jest sprawozdaniu i relacji.

Zadaniem protokółu jest przekazanie kontentych informacji z zaistniałej sytuacji. Budowa i wielkość protokołu zależy od protokołowanego faktu. Wyrówna się dwa podstawowe gatunki protokołu: syntetyczny i narracyjny. Ten pierwszy – ujmuje zaistniałe wydarzenie w zwięzłe punkty, wyliczenia czy prezentacje. Protokół narracyjny jest wypowiedzią przypominającą opowiadanie. Protokół to ważny dokument, który stanowi sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, na przykład zebrania w firmie. Może także być zapisem czynności przeprowadzonych w wyniku kontroli. Jest on tworzony przez upoważnioną do tego osobę. Kryteria, jakie powinien spełniać profesjonalny protokół, to ścisłość, szczegółowość, jednoznaczność, zgodności ze stanem faktycznym oraz przejrzystość. Osoba sporządzająca protokół powinna cieszyć się zaufaniem i dobrą opinią. Protokół najlepiej sporządzić w estetycznej i szczegółowej wersji tuż po zakończeniu spotkania czy wydarzenia. W razie wątpliwości należy uzgodnić szczegóły z osobami zawierającymi głos podczas wydarzenia protokołowanego. Warto także zadbać o graficzny porządek i rządzące protokołem zasady. Na samej górze dokumentu powinien znajdować się odpowiedni nagłówek mówiący o przedmiocie protokołu oraz data. Poniżej powinna znaleźć się lista osób, które uczestniczyły w protokołowanym wydarzeniu, dalej jest miejsce na treść właściwą a na samym końcu musi być czytelny podpis osoby, która sporządziła dokument oraz miejscowość i data.

Referat

Referat jest wypowiedzią będącą na pograniczu formy pisanej i mówione.

Referat to najczęściej treść czytana, przedstawiana i wygłaszana do grona zainteresowanych daną tematyką. Wygłaszający przedstawia w nim  swoje poglądy, które powinny być poparte konkretnymi przykładami. Mogą to być także cudze opinie i wywody. W związku na ten fakt, wyróżnia się dwa rodzaje referatu: twórczy i sprawozdawczy. Referat twórczy – jest wynikiem doświadczeń, badań i poglądów jego autora, sprawozdawczy zaś, stwierdza to, co się wydarzyło i zostało powiedziane już wcześniej. Jest to niejako pewne przypomnienie dostępnej już wiedzy. Gatunek referatu leży na płaszczyźnie kilku dziedzin, jest to informacja, nauka i popularność. Referat może być sporządzony z różnych dziedzin, wiąże się z tym możliwość występowania w nim specjalistycznego słownictwa i terminologii. Wypowiedź powinna być traktowana jako źródło wiedzy, stąd tak ważne są jej aspekty naukowe i komunikacja. Bardzo ważna rzeczą, obok naukowego tonu, jest zrozumiałość dla słuchacza. Warto pamiętać, że jest to tekst mówiony, więc słuchacz nie może do niego wrócić raz jeszcze, jeśli nie zrozumie. Co innego, gdy mamy do czynienia z publikacją, w takim przypadku zawsze można przeczytać dany fragment dwa razy. Referat zawiera w sobie kilka innych form wypowiedzi, najpowszechniejsze to, streszczenie, charakterystyka, opis i argumentacja.

Tagi: , , , ,

By lepiej się czytało należy dobrze pisać…

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 15 grudnia 2009

Opinia

Opinia powinna być tylko wypowiedzią informacyjną, ale siłą rzeczy jest też pismem przekonywującym.

Opinia ma za zadanie poinformować innych, co o danej sytuacji, rzeczy, osobie, uważa inna osoba. Zawiera poglądy, które wyraża autor. Najczęściej opinię wystawia przełożony bądź osoba ciesząca się autorytetem. Warto zapamiętać, że opinia zawsze pisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Skupia ona w sobie elementy informacyjne i jest pewnego rodzaju oceną. Ma ona działanie opiniotwórcze, co oznacza, że potrafi wpływać na rzeczywistość. Powinna się kończyć wnioskiem, który wynika z wyżej przedstawionych argumentów. Na opinię w środowisku pracy mówi się referencje. Z reguły pracodawca wypowiada się na temat swojego pracownika. Opinia ma mu pomóc z nalezieniu innej, dobrej pracy. Punktem wyjścia przy pisaniu opinii jest dokładne i gruntowne zapoznanie się z tematem. Warto rozważyć jego zalety i wady. Opnie można pisać odnosząc się konkretnego aspektu sprawy, bądź wypowiadając się całościowo. Na początku pisania wypowiedzi warto podkreślić odkąd znamy osobę – jeśli opinia dotyczy tejże osoby, czy odkąd zajmujemy się sprawą – jeśli opinia dotyczy jakiejś sprawy. W opinii należy się skupić na przedmiocie jej pisania oraz mieć na uwadze powód dla którego jest tworzona. Pozostałe teście mogą zostać uznane za nierzeczowe w danej sprawie i uniżyć znaczenie pisma. Należy pamiętać, aby na końcu się podpisać.

Podanie

Podanie to pismo urzędowe charakteryzujące się odpowiednią konstrukcją graficzną.

Podanie to wypowiedź skonwencjonalizowana, wymagająca nawet odpowiedniego typu papieru. Musi to być format A4. Podanie ma charakter prośby składanej do jakiejś instytucji, urzędu czy władz. Bardzo często ma ono, określony przez instytucję, wzór. Piszemy je ubiegając się o przyjęcie na studia, o przyjęcie do pracy czy prosząc o zmianę jakiejś decyzji względem nas. Dokument ten odzwierciedla rzeczywistość, a przynajmniej powinien, jest jasny a zarazem zwięzły. Bardzo duży nacisk w podaniu kładzie się na motywację. Trzeba przekonać odpowiedni organ do zmiany decyzji czy też do jej podjęcia. Muszą to popierać odpowiednie argumenty, są one niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie umiemy w ogóle przewidzieć reakcji adresata. Argumenty powinny być oczywiście podawane w sposób uporządkowany i związany z przedmiotem prośby zawartej w podaniu. Bardzo często zdarza się, że samo podanie to za mało, wówczas trzeba dołączyć do podani odpowiednie załączniki, które trzeba wyszczególnić na dole pisma. Styl podania ma charakter urzędowy z odrobiną uprzejmości. Liczy się forma prezentacji oraz logiczne uargumentowanie prośby. Aby dobrze napisać podanie trzeba dokładnie przemyśleć dany tamta i zgromadzić odpowiednią ilość argumentów będących wyrazami poparcia dla przedmiotu wypowiedzi. Nie można zapomnieć o umieszczeniu swoich danych, które powinny się znaleźć w lewej górnej części podania.

Tagi: , , , ,

Popularne pisma użytkowe

Dodano w kategorii: Pisma użytkowe, dnia on 3 grudnia 2009

Czy wiesz jak pisać, aby wypowiedź była w pełni profesjonalna?

Chyba każdy z nas zna ten ból, kiedy trzeba coś napisać, a pusta kartka bardzo trudno się wypełnia. Trzeba napisać jedno zdanie, potem drugie, kolejnie i kolejne, a w naszej głowie ciągle pustka. Poniższe wskazówki powinny choć trochę to ułatwić.

Odezwa

Odezwa to gatunek charakteryzujący się stylem przekonujący, perswazyjnym.

Pisaniu odezwy zawsze przyświeca osiągniecie jakiegoś celu przez kontentą zbiorowość. Jest ona pisana zazwyczaj przez zbiorowego adresata i skierowania do zbiorowego nadawcy. Jej zadaniem jest, poinformować o danym działaniu i skłonić adresata do podjecie inicjatywy w tym celu. Autor odezwy w swoim piśmie wykorzystuje posiadaną wiedzę oraz wymienia ciąg argumentów, które przemawiają za tym, aby przekonać innych, że idea jest słuszna i zasługuje na poparcie. Tekst zawiera także wiele chwytów retorycznych. Cechuje go prostota i jednolitość stylu. Chodzi o to, aby zrozumiało go jak najwięcej osób. A ci, którzy go przyswoją nie mieli problemów z jego interpretacją. Aby pobudzić do działania, odezwa przesączona jest emocjami, o czym świadczą chociażby wykrzykniki i znaki zapytania. Poza tym autor wykorzystuje w swojej wypowiedzi bezpośrednie zwroty do adresata, pytani i równoważniki zdań. Odezwa w klasycznym ujęciu składa się z dwóch części. Pierwsza mówi o stanie obecnym i faktycznym , druga zaś – opisuje co i w jaki sposób trzeba zmienić. Najczęstszymi adresatami wypowiedzi są obywatele danego kraju, rodacy, współmieszkańcy czy wszyscy, którym dobro sprawy leży na sercu. Odezwa miała szczególny charakter w czasie okupacji, reżimu sowieckiego i wojny. Hasła jakie w sobie zawierała były związane z ojczyzną, wolnością, wiarą i honorem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie ma dwojaki charakter. Do jego napisania potrzebna jest informacja i perswazja.

Ogłoszenie jest gatunkiem wypowiedzi użytkowej. W swojej treści zawiera informacje dotycząca jakiejś praktycznej rzecz oraz specyficzny przekaz słowny. Celem ogłoszenia jest, zresztą jak sama nazwa wskazuje, podać do publicznej widomości to, co mamy do zaoferowania. Bogata forma graficzna może być elementem zachęcającym do zwrócenia uwagi na ogłoszenie. Ogłoszenie nie ma konkretnego adresata, jest to informacja skierowana do wszystkich potencjalnych zainteresowanych ofertą. Ogłoszenia umieszczane są w odpowiednich do tego miejscach. Może to być gazeta, portal internetowy czy tablica ogłoszeń. Z reguły ogłoszenie występuje w stylu oficjalnym. Ogłoszenie mimo swojej oficjalności jest niezwykle zwięzłe i skrótowe. Jest to forma prezentacji opisująca daną rzeczywistość. Musi mieć ono jasny i przejrzysty styl i niezbyt skomplikowany. Ogłoszenie o charakterze perswazyjnym może mieć nieco bogatszą formę z wyeksponowanymi elementami stylistycznymi. W każdym ogłoszeniu powinny znaleźć się odpowiedź na pytania: co?, gdzie?, kiedy?, jak? Można wyróżnić trzy podstawowe kategorie ogłoszeń: porządkowe, plakatowe i drobne. Porządkowe ma charakter oficjalnego pisma i powinno zawierać datę oraz podpis, plakatowe – jest skierowane do prawie każdej osoby, która je czyta, drobne – dotyczy indywidualnych sytuacji indywidualnych ludzi.

Opinia powinna być tylko wypowiedzią informacyjną, ale siłą rzeczy jest też pismem przekonywującym.

Opinia ma za zadanie poinformować innych, co o danej sytuacji, rzeczy, osobie, uważa inna osoba. Zawiera poglądy, które wyraża autor. Najczęściej opinię wystawia przełożony bądź osoba ciesząca się autorytetem. Warto zapamiętać, że opinia zawsze pisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Skupia ona w sobie elementy informacyjne i jest pewnego rodzaju oceną. Ma ona działanie opiniotwórcze, co oznacza, że potrafi wpływać na rzeczywistość. Powinna się kończyć wnioskiem, który wynika z wyżej przedstawionych argumentów. Na opinię w środowisku pracy mówi się referencje. Z reguły pracodawca wypowiada się na temat swojego pracownika. Opinia ma mu pomóc z nalezieniu innej, dobrej pracy. Punktem wyjścia przy pisaniu opinii jest dokładne i gruntowne zapoznanie się z tematem. Warto rozważyć jego zalety i wady. Opnie można pisać odnosząc się konkretnego aspektu sprawy, bądź wypowiadając się całościowo. Na początku pisania wypowiedzi warto podkreślić odkąd znamy osobę – jeśli opinia dotyczy tejże osoby, czy odkąd zajmujemy się sprawą – jeśli opinia dotyczy jakiejś sprawy. W opinii należy się skupić na przedmiocie jej pisania oraz mieć na uwadze powód dla którego jest tworzona. Pozostałe teście mogą zostać uznane za nierzeczowe w danej sprawie i uniżyć znaczenie pisma. Należy pamiętać, aby na końcu się podpisać.

Podanie

Podanie to pismo urzędowe charakteryzujące się odpowiednią konstrukcją graficzną.

Podanie to wypowiedź skonwencjonalizowana, wymagająca nawet odpowiedniego typu papieru. Musi to być format A4. Podanie ma charakter prośby składanej do jakiejś instytucji, urzędu czy władz. Bardzo często ma ono, określony przez instytucję, wzór. Piszemy je ubiegając się o przyjęcie na studia, o przyjęcie do pracy czy prosząc o zmianę jakiejś decyzji względem nas. Dokument ten odzwierciedla rzeczywistość, a przynajmniej powinien, jest jasny a zarazem zwięzły. Bardzo duży nacisk w podaniu kładzie się na motywację. Trzeba przekonać odpowiedni organ do zmiany decyzji czy też do jej podjęcia. Muszą to popierać odpowiednie argumenty, są one niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie umiemy w ogóle przewidzieć reakcji adresata. Argumenty powinny być oczywiście podawane w sposób uporządkowany i związany z przedmiotem prośby zawartej w podaniu. Bardzo często zdarza się, że samo podanie to za mało, wówczas trzeba dołączyć do podani odpowiednie załączniki, które trzeba wyszczególnić na dole pisma. Styl podania ma charakter urzędowy z odrobiną uprzejmości. Liczy się forma prezentacji oraz logiczne uargumentowanie prośby. Aby dobrze napisać podanie trzeba dokładnie przemyśleć dany tamta i zgromadzić odpowiednią ilość argumentów będących wyrazami poparcia dla przedmiotu wypowiedzi. Nie można zapomnieć o umieszczeniu swoich danych, które powinny się znaleźć w lewej górnej części podania.

Tagi: , , , , ,

Sport, Kuchnia…

Dodano w kategorii: Gazeta, dnia on 9 listopada 2009

Sportowe wiadomości

Każdy sport ma swoich fanów. Kibice dzielą się na czynnych czyli tych ,którzy są obecni na każdym meczu oraz biernych, których zainteresowanie ogranicza się do śledzenia wyników.

Przyjęło się mówić, że sport to domena mężczyzn. Twierdzi się, że to właśnie mężczyźni są odbiorcami wszelkich wiadomości związanych ze sportem. Oczywiście jest to nieprawda bo sportem interesują się także kobiety. Niekiedy jest to zdecydowanie większe zainteresowanie, potwierdzone większym zaangażowaniem w wydarzenia sportowe. Mężczyzn można określić jako biernych pasjonatów sportu. Często wystarczą im tylko wiadomości sportowe do całkowitego spełnienia swojego zainteresowania. Takie wieści można uzyskać przede wszystkim w telewizji, ale równie popularne jest czytanie gazet poświęconych sportowi. Na łamach takich czasopism, czytelnik może dowiedzieć się ciekawostek o aktualnie przebiegających zdarzeniach sportowych. Oczywiście dzieje się to z pewnym opóźnieniem, które jest zależne od rodzaju gazety i częstotliwości jej wydawania. Najświeższe wieści możemy poznać już kilka godzin po odbywającym się wydarzeniu. Ponadto kibice mają dostęp do aktualnych statystyk, ligowych tabel oraz porównań drużyn i zawodników.

Gotowanie

Poznać wszystkie przepisy świata to marzenie niejednej osoby, której pasją jest gotowanie. Oczywiście jest to niemożliwe, ale ogromną pomocą służą w tym przypadku poradniki kulinarne.

Wielu ludzi marzy o tym aby nauczyć się gotować. Sam proces nie jest trudny, bowiem każdy potrafi wstawić garnek lub patelnie na palnik i pilnować żeby zawartość się nie przypaliła albo nie wykipiała. Jednak ugotowanie czegoś naprawdę pysznego i wyjątkowego jest już trudniejsze i nie można się tego nauczyć w jeden dzień. Wielcy kucharze pobierali nauki przez kilka bądź kilkanaście lat. Ale nie wszyscy przecież mają zamiar zostawać szefami kuchni wielkich restauracji. Najważniejsze żeby być szefem kuchni we własnym domu i dostosować swoje umiejętności do upodobań domowników. Umożliwia to czytanie poradników, które mają nauczyć tych, którzy nie mieli jeszcze z gotowaniem do czynienia, jak zrobić coś naprawdę fantastycznego do jedzenia. Sam widok potraw umieszczonych na zdjęciu przyprawia o zawrót głowy, a po przeczytaniu receptury moglibyśmy zasiąść już do stołu. Pisma o gotowaniu są zazwyczaj tygodnikami i nie ograniczają się tylko do podawania przepisów na poszczególne potrawy i dania. Zawierają wiele kolorowych zdjęć i porad z zakresu gotowania.

Kolorowe magazyny

Publikacje w kolorowych czasopismach są oparte na życiu osób publicznych. Musimy pamiętać, że to też ludzie i wszelkie nieprawdziwe informacje mają wpływ na ich prywatne życie.

Życie osób publicznych jest pozbawione praktycznie wszelkiej prywatności. Gwiazdy świata muzyki, aktorzy, sportowcy czy też politycy są świadomi tego, że ich życie w dużej mierze należy do szeroko pojętego audytorium. Wszyscy nie mogą śledzić bezpośrednich losów tych osób. Dlatego też dla pozostałych zainteresowanych stworzono pisma, które w przejrzysty sposób pokazują jak miewają się celebryci. Pisma kolorowe wydawane są bardzo dużych nakładach. Mają za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika szybko i sprawnie. Dzieje się tak dzięki odpowiedniej ilości zaskakujących zdjęć oraz umiejętnie dopasowanych komentarzy i podpisów. Czasopisma

Tego rodzaju mają dość dużą ilość stron i są zazwyczaj tanie. Cena jest dopasowana w taki sposób, aby na dany egzemplarz mogło sobie pozwolić jak najwięcej czytelników. Kolorowe gazety zawierają też zwykle horoskopy, krzyżówki i inne łamigłówki, domowe porady oraz zapowiedzi następnych numerów. Do każdego wydania dołącza się gadżety reklamowe, które mają uatrakcyjnić egzemplarz gazety.

Tagi: , , , , ,

Dziecko i samochód…

Dodano w kategorii: Gazeta, dnia on 19 października 2009

Świat dziecka

Nawet dziecko potrzebuje trochę rozrywki umysłowej. Połączone jest ona z możliwością rozwoju i nauki poprzez zapoznanie się z kolorowymi stronami czasopisma.

Świat dziecka powinien być kolorowy. Kształtowanie zmysłów młodego człowieka odbywa się za pomocą wyrazistych kształtów, które powinny być różnobarwne. Jak dowodzą badania specjalistów umysły młodych ludzi łatwiej przyswajają tak odebrane bodźce zewnętrzne i łatwiej je zapamiętują. Dlatego też dzieci powinny mieć w swoim otoczeniu takie właśnie przedmioty. Rodzicom można ułatwić tą sprawę za pomocą odpowiednich akcesoriów. Jednym z nich są czasopisma dla dzieci. Przyciągają wzrok dzieci kolorowymi okładkami. Wewnątrz też dużo barw, okraszonych bajkowymi postaciami. Dzieci chętnie sięgają po tego typu czasopisma bo są zazwyczaj wesołe i łatwe przeanalizowania. Autorzy mają zwykle wykształcenie pedagogiczne, zatem wiedzą jakie treści w takim piśmie powinny się znaleźć. Nierzadko rodzice czytają artykuły sami, bo też chcą poczuć atmosferę młodych lat. Dzieci widząc to przysiadają się do czytających rodziców i grono czytających powiększa się dość szybko. Na rynku istnieje wiele tytułów, które w swoim zamyśle są pismami dla dzieci.

Czasopisma samochodowe

Świat samochodów jest ogromny. Cały czas trzeba się dokształcać w dziedzinie techniki i wyposażenia tych najpopularniejszych pojazdów świata.

Kupno samochodu to nie lada przedsięwzięcie. Zwłaszcza jeżeli jest to pierwszy samochód, a przyszły właściciel nie bardzo orientuje się w realiach rynku. Trzeba uważać na wszelkie ukryte wady pojazdów oraz kruczki stosowane przez sprzedających. Lawinowo sprowadzane samochody z zagranicy są dziś nie lada problemem dla użytkowników polskich dróg, którzy zmagają się z poruszającymi się wrakami. Żeby ustrzec przed takimi problemami posiadaczy praw jazdy, wydawcy postanowili wydawać czasopisma związane z motoryzacją. Stanowią one bardzo duży udział w rynku prasowym, bowiem praktycznie każdy kierowca jest zainteresowany faktami, które są w tych czasopismach zamieszczane. O obecność na łamach takiej prasy walczą też producenci pojazdów. Biorą oni udział w porównaniach samochodów poszczególnych marek, które są podzielone według określonych kryteriów. Dobra ocena osób uczestniczących w testach, może się przełożyć na wynik sprzedaży takiej marki w punktach dealerskich. Pisma motoryzacyjne są ponadto bogate w zdjęcia i porady dla kierowców.

Tagi: , , , , ,

Informacja dodatkowa

Dodano w kategorii: Gazeta, dnia on 6 października 2009

Niemal każdy marzy o tym, żeby zaraz po wstaniu z łóżka napić się kawy i przeczytać najnowsze wydanie gazety z wiadomościami.

Każdy rodzaj wiadomości jest ważny dla człowieka. Ludzie szukają dostępu do informacji w każdym miejscu i o każdym czasie. Bez wątpienia dobrze poinformowany człowiek ma więcej do powiedzenia i w lepszy sposób potrafi przystosować się do realiów świata. Wiadomości można uzyskiwać na różne sposoby. Bardzo popularne jest oglądanie telewizji w której zawarte są najświeższe informacje z całego globu. Alternatywą jest słuchanie radia i cogodzinnych audycji z najciekawszymi wydarzeniami. Ale najbardziej popularną i najbardziej dostępną formą uzyskiwania nowych informacji jest gazeta. Tutaj każdy czytelnik znajdzie newsy z całego świata. Nie ma ograniczeń regionalnych, bowiem gazety można kupić niemal wszędzie, dlatego też prasa codzienna święci takie triumfy. Informacje w niej zawarte, trafiają do czytelnika z kilkugodzinnym opóźnieniem, która wynika z przygotowania tekstu przez dziennikarza oraz wydrukowania gotowego czasopisma. Gazetę można poza tym zabrać praktycznie wszędzie i w każdym momencie możemy mieć do niej dostęp.

Komputery

Aby poznać możliwości komputerów oraz urządzeń multimedialnych, które znajdują się w naszych domach, konieczne jest zapoznanie się z wszelkimi nowinkami technicznymi, które pojawiają się na rynku.

Świat staje się coraz bardzie skomputeryzowany. Z maszynami mamy do czynienia praktycznie wszędzie. Pojawiły się w naszym życiu kilkanaście lat temu i nic nie zapowiada tego, żeby w najbliższym czasie sytuacja się zmieniła. Tym bardzie, że niemal każdego dnia pojawiają się informacje o tym, że wynaleziono nowe urządzenie elektronicznie, która jak zapewnia producent, na pewno ułatwi ludziom życie. Właśnie takie informacje możemy uzyskać z czasopism dotyczących komputeryzacji i multimediów. Na łamach takich magazynów są ponadto zamieszczane informacje dotyczące komputerów. Poznajemy ich budowę, komponenty oraz przede wszystkim ceny. Jest to nieocenione źródło danych, dla osób które są w trakcie wyboru przyrządu multimedialnego. W czasopismach takich zawarto bowiem opinie osób, które miały doświadczenia z owym urządzeniem oraz opisują jego działanie. Czasopisma są kolorowe i liczą zazwyczaj kilkadziesiąt stron objętości. Czytelnicy mają możliwość otrzymania ponadto darmowych programów multimedialnych, które są dołączane do wydania gazety.

Tagi: , , , ,

Książka z książki?

Dodano w kategorii: Czytelnictwo, dnia on 18 września 2009

Czytanie książki z książki, a może książki z komputera?

Tytuł niniejszego krótkiego niezwykle tekstu dotyczy właściwie tego, że nie zawsze właściwie mamy okazję czytać książki z książki, ale staje się to czytaniem książek z komputera, ale więc jest już używanie tak zwanych e-booków, które być może już w jakiś sposób mieliśmy okazję poznać w naszym dotychczasowym życiu. Tak mniej więcej wygląda cała ta sprawa, o której tutaj sobie staramy powiedzieć co nieco. Niektórzy twierdzą, że ciężko jest się skupić przy komputerze i jest w tym wszystkim również dość sporo prawdy. Właściwie to nie możemy być zdziwieni, że niektórzy mają takie właśnie zdanie na ten temat, ponieważ przecież mają do tego wszystkiego całkowite prawo. Co zatem uczynić w tej oto sytuacji? Chyba za bardzo nie mamy wyjścia: powinniśmy najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób włączyć się do tak właśnie rozpoczętej i prowadzonej dyskusji i może nawet zająć w niej jakieś konkretne stanowisko? To już właściwie wyłącznie nasza sprawa i nasz biznes. I właściwie niechaj już to tak właśnie pozostanie.

Czy książki są wszędzie? Czy uważamy, że książki znajdują się wszędzie?

Jeśli pytanie, które właśnie wybrzmiało wyda się nam nieco jednakże dziwne, to właściwie chyba nic w tym dziwnego aż takiego bardzo nie będzie, gdyż… istotnie może się ono wydawać dość mocno zadziwiające. To, co się może wydawać nam zupełnie dziwne, dziwaczne i nierozsądne jest zarazem w jakimś tam niewielkim może, ale zawsze, stopniu prawdą. W końcu widzieliśmy zapewne, że książki są obecne w domu każdego oraz każdej z nas. Są one w sklepach, bibliotekach, księgarniach, antykwariatach, wypożyczalniach, czytelniach, stoiskach przed różnymi miejscami, instytucjami i budynkami. Jak zatem generalnie rzecz biorąc widać, są one naprawdę obecne w bardzo wielu miejscach na naszym świecie. Można je wszystkie odrzucić i nie chcieć czytać – w końcu jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy do dyspozycji naszą wolność na różne i naprawdę przeróżne sposoby. Możemy ją również wykorzystać w taki właśnie sposób. Ale czy nie warto jednak czegoś dobrego sobie poczytać w domowym zaciszu i przed kominkiem, jeśli go posiadamy?

Tagi: , , , ,

Dobra księgarnia

Dodano w kategorii: Czytelnictwo, dnia on 5 września 2009

Dobra księgarnia. W jaki sposób znaleźć dobrą księgarnię?

Księgarni jest bardzo wiele w różnych miejscach – w jaki jednakże sposób możemy odnaleźć jakąś wyjątkowo dobrą księgarnię? Czy w ogóle mamy na to szansę? Właściwie można by w tym momencie odpowiedzieć w taki oto sposób: oczywiście, że mamy na to szansę i to bardzo dużą. Wystarczy jedynie nieco bardziej się w tym oto momencie postarać. W jaki sposób – ktoś mógłby nas tak oto zapytać. Otóż nie jest to właściwie w żaden sposób trudne, ponieważ ta rzecz dotyczy wyłącznie zwiększonego chociażby trochę czytania różnych rzeczy, no a przecież czytać umie raczej każdy z nas, czyż tak właśnie nie jest? Czytanie naprawdę nie jest trudne, a my w końcu umiemy czytać. Potwierdzeniem najlepszym tychże właśnie słów jest, jak zresztą doskonale widać, właśnie to, że czytamy niniejsze słowa, która traktują bardzo ogólnie o owym czytaniu. To bardzo ogólne sformułowania, ale mają one za zadanie chociażby trochę przybliżać nas do celu tegoż tekstu, a więc do zachęcenia do czytania książek. I właściwie w tym momencie można powiedzieć: basta!

Czytelnia czy wypożyczalnia? Co lepiej jest wybrać: czytelnię, czy wypożyczalnię?

Jeśli chodzi o próbę jakiegokolwiek dokonania wyboru w dziedzinie tego, co lepiej jest wybrać – czy może czytelnię, czy też może jednak wypożyczalnię, to właściwie powiedzieć byśmy mogli, że to zależy najbardziej właściwie od tego, czy dany podręcznik, którego aktualnie poszukujemy jest dostępny raczej w czytelni, czy też jednak raczej w wypożyczalni? Gdyby bowiem miał być w obu tych miejscach, to zdecydowanie przyznać możemy, że wypożyczalnia jest o tyle lepsza, że możemy zabrać daną książkę do domu i tam przeczytać ją sobie w dowolnych warunkach w prawdziwej ciszy i spokoju. Często jest jednak tak, że jeśli danej książki jest naprawdę niewiele egzemplarzy, to jest ona w pierwszej kolejności przekazywana czytelni i tam można z niej korzystać na miejscu wyłącznie. W tym oto momencie możemy dodać tutaj jeszcze i takie spostrzeżenie: z czytelni również istnieje możliwość wypożyczania książek, ale tylko na czas, gdy jest ona zamknięta – a więc wieczorem i rano trzeba oddać, lub też w sobotę po południu przed zamknięciem i odnieść w poniedziałek rano.

Tagi: , , , ,

Antykwariat

Dodano w kategorii: Czytelnictwo, dnia on 20 sierpnia 2009

Antykwariat to miejsce, gdzie lubią przebywać przeważnie kolekcjonerzy książek czy innych przedmiotów, które są już niedostępne w sklepie. W Polsce antykwariatów jest bardzo wiele. Dokładniej zajmują się one przede wszystkim zakupem nieużywanych już rzeczy, następnie ich wyceną, a w późniejszym czasie – ich sprzedażą. Antykwariuszem można nazwać także Bukinistę, a więc osobę, która zajmuje się handlem gazet bądź książek w przejściach na dworcach PKP. Oferują oczywiście gazety sprzed paru lat, jednak ich działalność zawsze będzie ciszyła się dużą popularnością – bowiem któż z nas nie zechciałby zakupić gazety na dworcu, aby umilić sobie wielogodzinną podróż w pociągu? Działalność antykwariatu daje społeczeństwu możliwość doinformowania się czy przeczytania książek, których nie ma już na rynku. Czasami organizowane są aukcje, na których licytowane są wartościowe przedmioty. Aukcjonerzy przebijają ceny, licytując rzecz, której poszukiwali od lat, przez co książka czy inny przedmiot posiada wartość o wiele większą. W naszym kraju czytelnictwo nie cieszy się już taką popularnością, jak cieszyło się kiedyś. Niestety w dobie techniki, komputerów a także Internetu, idą w niepamięć. Warto wspomnieć o przeprowadzonych badaniach w 2006 roku, gdzie wyniki niestety nie były zadowalające, ponieważ po książkę sięgnęło tylko 50% Polaków. A 33% z tego wydało pieniądze na ich zakup. Niestety jesteśmy bardzo leniwi i wygodni, a zatem mając do wyboru przeczytanie książki w czasie na przykład 3 godzin, wybierzemy przeczytanie jej recenzji, albo co jeszcze ciekawe – inny sposób na spożytkowanie tych 3 godzin, które „stracilibyśmy” na czytanie książki. Niestety takie zjawisko jest coraz częściej obserwowane wśród młodych ludzi, którzy zamiast czytać lektury, wybierają streszczenia. Czytelnictwo to proces społeczny, polegający na tym, aby zaspokajać swoje potrzeby między innymi estetyczne a także intelektualne. A zatem jest to proces niezbędny do życia, zaspokajający naukowe, informacyjne oraz rozrywkowe potrzeby każdego z nas.

Tagi: , , , , ,